Kötelező közzétételek

Názov
Príloha č 1 rozpočet diela
Zmluvy Download
Zmluva o dielo..
Zmluvy Download
Zmluva o poskytnutí služby
Zmluvy Download
Darovacia Zmluva Danucem
Zmluvy Download
Všeobecné záväzné nariadenie na rok 2024
Všeobecne záväzné nariadenia Download
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č 036 02I02 29 V01 2023
Zmluvy Download
Zmluva č 1 23 CVČ
Zmluvy Download
Dohoda o vykonaní práce..pdf
Zmluvy Download
Dodatok 1/2024
Zmluvy Download
Dodatok k Zmluve č. ZO 2018B20367-1 – ochrana osobných údajov
Zmluvy Download
Dodatok č. 3 k zmluve PZ č. 4419006702 poistenie cesty
Zmluvy Download
Faktúra,_CESTY_Košice
Faktúry Download
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Zmluvy Download
Faktúry máj 2023
Faktúry Download
Dodatok č. 2 k Zmluve obdielo č. 001_2020
Zmluvy Download
Faktúry apríl 2023
Faktúry Download
Zmluva o diele
Zmluvy Download
Faktúry marec 2023
Faktúry Download
Faktúry február 2023
Faktúry Download
Dodatok-4-k-zmluve-A-784-01-2008
Zmluvy Download
Dodatok-1-k-zmluve-2015-10-26dh1.
Zmluvy Download
Faktúry január 2023
Faktúry Download
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.001 2020
Zmluvy Download
Všeobecne záväzné nariadenie obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Chorváty platné od 1.1.2023
Všeobecne záväzné nariadenia Download
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach na území obce Chorváty platné od 1.1.2023
Všeobecne záväzné nariadenia Download
Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Chorvátoch konané dňa 13.12.2022
Zápisnice a uznesenia Download
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
Zmluvy Download
Zmluva o poskytnutí služby č.08112022A uzavretá podľa §269 ods.2 a nasl. zákona č.513/1991
Zmluvy Download
Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Zmluvy Download
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Chorvátoch konanej dňa 11.11.2022
Zápisnice a uznesenia Download
Dohoda o vykonaní práce
Zmluvy Download
Dohoda č.22/41/054/617 , § 54
Zmluvy Download
Zmluva o úvere č.872/CC/22
Zmluvy Download
Zápisnica z 3.riedneho rokovania obecného zastupiteľstva obce Chorváty konaného dňa 12.9.2022
Zápisnice a uznesenia Download
Darovacia zmluva uzatvorená podľa § 628 z.č.40/1964 & Zb. Občiansky zákonník
Zmluvy Download
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.309070ANTI
Zmluvy Download
Zápisnica z 3.riadneho zasadnutia OZ v Chorvátoch konané dňa 20.7.2022
Zápisnice a uznesenia Download
Dodatok 2/2022 k zmluve o poskytnutí služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Zmluvy Download
Pod názvom Zmluva o audítorskej činnosti za r. 2022
Zmluvy Download
Kúpna zmluva č.1/07/2022 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Zmluvy Download
Výročná správa obce Chorváty za rok 2021
Zápisnice a uznesenia Download
Správa auditora z auditu účtovnej závierky za rok 2021
Zápisnice a uznesenia Download
Zápisnica z 2.riadneho zasadnutia OZ v Chorvátoch konané dňa 15.6.2022
Zápisnice a uznesenia Download
Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Chorvátoch konané dňa 16.03.2022
Zápisnice a uznesenia Download
Zmluva so SLSP o zriadení nových účtov pre obce Chorváty
Zmluvy Download
Objednávka na vypracovanie PD : Odvod dažďovej vody z miestnej komunikácie (cesta ku kostolu)
Objenávky Download
H. Nagyová mzdy a Dohoda č.22/41/054/104 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
Zmluvy Download
SOZA hromadná licenčná zmluva na r.2022
Zmluvy Download
Príloha č.3 k Zmluve o poskytnutí služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 08.06.2020
Zmluvy Download
Generali úrazové poistenie na rok 2022
Zmluvy Download
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov /cintorín/ zo dňa 1.2.2012
Zmluvy Download
Zmluva o dodávke elektriny od 5.1.2022
Zmluvy Download
Dodatok č. 1/22 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Zmluvy Download
Správa auditora z auditu účtovnej uzávierky za rok 2020.
Zápisnice a uznesenia Download
Zápisnica zo 4.riadneho zasadnutia OZ v Chorvátoch konané dňa 13.12.2021
Zápisnice a uznesenia Download
Zápisnica z 3.zasadnutia OZ v Chorvátoch konané dňa 21.10.2021
Zápisnice a uznesenia Download
Dohoda o vykonaní práce nepravidelný príjem uzatvorená podľa §226 Zp č.311/2001 Z.z.
Zmluvy Download
Dodatok č.1 a č. 2/2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na vývoz nebezpečného odpadu a zber jedlých olejov a tukov
Zmluvy Download
Objednávka oprava cesty
Objenávky Download
Objednávka rozhlas
Objenávky Download
Vašš sro Fa 2021002
Faktúry Download
Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Chorváty platný od 1.1.2022
Všeobecne záväzné nariadenia Download
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach na území obce Chorváty platné od 1.1.2022
Všeobecne záväzné nariadenia Download
Fa 21069 oprava cesty
Faktúry Download
Fa 652021 SPOU Turňa
Faktúry Download
Fa 2021188 rozhlas
Faktúry Download
Fa 2021007 www stránka
Faktúry Download
KO-ohlásenie poplatkovej povinnosti
Tlačivá Download
Návrh na kolaudáciu stavby / Használtbavétel iránti kérelem
Tlačivá Download
Návrh na zrušenie trvalého pobytu / Kérelem állandó lakhely megszüntetésére
Tlačivá Download
Ohlásenie drobnej stavby
Tlačivá Download
Prihlasovací lístok na PP
Tlačivá Download
Prihlasovací lístok na TP
Tlačivá Download
Splnomocnenie / Meghatalmazás
Tlačivá Download
Výročná správa obce Chorváty za rok 2020
Zápisnice a uznesenia Download
Zápisnica z 2.zasadnutia OZ v Chorvátoch konané dňa 14.07.2021
Zápisnice a uznesenia Download
Kúpna zmluva č.02/2021 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Zmluvy Download
Kúpna zmluva č.01/2021 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
Zmluvy Download
Príloha č.2 k zmluve o poskytnutí služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 8.6.2020
Zmluvy Download
Generali úrazové poistenie VPP č.2407992249
Zmluvy Download
Znalecký posudok č.15/2021
Zápisnice a uznesenia Download
Záverečný účet obce Chorváty za r.2020
Zápisnice a uznesenia Download
Zápisnica z 1.zasadnutia OZ v Chorvátoch zo dňa 14.4.2021
Zápisnice a uznesenia Download
Dodatok č.1 k výpožičke
Zmluvy Download
prevádzkový poriadok pohrebiska platný od 1.1.2021
Všeobecne záväzné nariadenia Download
Všeobecne závezné nariadenie o miestnych daniach na území obce Chorváty platné od 1.1.2021
Všeobecne záväzné nariadenia Download
Zmluva o dodávke elektriny r 2021
Zmluvy Download
Dodatok k zmluve NATUR-PACK r.2021
Zmluvy Download
Zmluva o audítorskej činnosti za r.2019
Zmluvy Download
Dohoda o vykonaní práce -SODB
Zmluvy Download
Správa audítora z účtovnej závierky za r.2019
Zápisnice a uznesenia Download
Zápisnica zo 4.riadneho zasadnutia OZ v Chorvátoch konané dňa 14.12.2020
Zápisnice a uznesenia Download
Dohoda o vykonaní práce uzatvorená podľa §226 Zákonníka práce
Zmluvy Download
Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust.§ 59 Občianskeho zákonníka
Zmluvy Download
DOHODA č.20/41/012/68 § 12 ÚPSVaR na rok 2021
Zmluvy Download
Zápisnica z 1.mimoriadneho zasadnutia OZ v Chorvátoch zo dňa 19.10.2020
Zápisnice a uznesenia Download
Dohoda č.20/41/010/169 ÚPSVaR § 10
Zmluvy Download
Zápisnica z 3.zasadnutia OZ v Chorvátoch konaného dňa 6.10.2020
Zápisnice a uznesenia Download
ZMLUVA O ZRIADENÍ SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU
Zmluvy Download
Výročná správa obce Chorváty za rok 2019
Zápisnice a uznesenia Download
Výročná správa obce Chorváty za rok 2019
Zápisnice a uznesenia Download
Zápisnica z 2.zasadnutia v Chorvátoch OZ zo dňa 30.7.2020
Zápisnice a uznesenia Download
Záverečný účet obce Chorváty za rok 2019
Zápisnice a uznesenia Download
Zápisnica z 1.zasadnutia OZ v Chorvátoch zo dňa 16.6.2020
Zápisnice a uznesenia Download
Príkazná zmluva č.8/04/2019/Elektrina
Zmluvy Download
Príkazná zmluva č.8/04/2019/Plyn
Zmluvy Download
Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti triedeného zberu
Zmluvy Download
Zmluva o dodávke plynu
Zmluvy Download
Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti spracovania administratívnych podkladov
Zmluvy Download
Dodatok č.1/2020 k zmluve o poskytnutí služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Zmluvy Download
Projekt:Rekonštrukcia miestnej komunikácie Obec Chorváty, Zmluva o dielo č.001/2020
Zmluvy Download
Príloha č.4 Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Verejné obstarávania Download
Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Verejné obstarávania Download
Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Verejné obstarávania Download
Čestné vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti .Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Verejné obstarávania Download
Návrh Zmluvy o dielo Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Verejné obstarávania Download
Návrh na plnenie kritéria Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Verejné obstarávania Download
Identifikačné údaje uchádzača Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Verejné obstarávania Download
Výzva na predkladanie ponuky Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Verejné obstarávania Download
Fa č.20190081 OON Desing s.r.o
Faktúry Download
VZN o poskytovaní dotácií pre právnické a fyzické osoby z rozpočtu obce
Všeobecne záväzné nariadenia Download
VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Všeobecne záväzné nariadenia Download
VZN o udržiavaní čistoty v obci a ochrane verejnej zelene
Všeobecne záväzné nariadenia Download
VZN o organizovaní miestneho referenda
Všeobecne záväzné nariadenia Download
VZN ohľadom činnosti,ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
Všeobecne záväzné nariadenia Download
VZN o vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane
Všeobecne záväzné nariadenia Download
Objednávka na Vo na projekt Rekonštrukcia miestnej cesty-obec Chorváty
Objenávky Download
Zápisnica zo 4.zasadnutia OZ zo dňa 15.12.2019
Zápisnice a uznesenia Download
Zápisnica z 3.zasadnutia OZ zo dňa 13.11.2019
Zápisnice a uznesenia Download
Schválený rozpočet obce Chorváty na rok 2020-2022
Zápisnice a uznesenia Download
Dodatok č.1 a dodatok č.2 k PZ č. 4419006702
Zmluvy Download
Dodatok č.1/2014 a 1/2018 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Zmluvy Download
Faktúra Fi Fúra 01.-06.2019
Faktúry Download
Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti nakl. s odpadmi s Fi.Fúra s prílohou +Dodatok č.1/2008 a 1/2009
Zmluvy Download
Fa č.1915011 Štefan Vašš
Faktúry Download
Zmluva o dielo č.1/09/2019 zhotovenie projektovej dokumentácie
Zmluvy Download
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku č.539/2019
Zmluvy Download
CRH Darovacia zmluva 2019
Zmluvy Download
Zápisnica z 2,zasadnutia OZ zo dňa 28.6.2019 s prílohami
Zápisnice a uznesenia Download
Eurovia Fa č.5802552841
Faktúry Download
Záverečný účet obce Chorváty za rok 2018
Zápisnice a uznesenia Download
zápisnica z 1.zasadnutia OZ zo dňa 25.4.2019.pdf
Zápisnice a uznesenia Download
Zmluva o GDPR -BOZP ,PO
Zmluvy Download
Zmluva o prenájme č.1/2019
Zmluvy Download
Dohoda č.19_41_054_55 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na (1)
Zmluvy Download
VZN obce Chorváty platné na rok 2019
Všeobecne záväzné nariadenia Download
Generali Poistná zmluva úrazového poistenia r. 2019
Zmluvy Download
OTP banka Dodatok č.1 k Zmluve o úvere
Zmluvy Download
Zmluva o zabezpečení výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
Zmluvy Download
Zápisnica z 1. zas. OZ zo dňa 16.12.2018
Zápisnice a uznesenia Download
Eurovia Fa 5802457571
Faktúry Download
Zápisnica zo dňa 26. 11. 2018 z ustanovujúcej schôdze OZ
Zápisnice a uznesenia Download
Správa auditora za r.2017
Zápisnice a uznesenia Download
Eurovia Fa 5802426883 žľaby
Faktúry Download
Eurovia Fa 5802426903
Faktúry Download
Zápisnica z 5.zas.OZ zo dňa 30.10.2018
Zápisnice a uznesenia Download
Zápisnica zo 4.zasadnutia OZ zo dňa 7.9.2018
Zápisnice a uznesenia Download
Zmluva o splátkovom a prekleňovacom úvere č.5001/18/022
Zmluvy Download
Zmluva o vinkulácii vkladu č.5001/18/022-ZZ-01
Zmluvy Download
Zmluva o vyplňovacom práve k bianko zmenke č.5001/18/022-BZ-01
Zmluvy Download
Dodatok č.1 zmluve č.072KE130079 PPA
Zmluvy Download
Zmluva_o_dielo č.4905.8061017RSE
Zmluvy Download
Zápisnica z 3. zas. OZ zo dňa 23.7.2018
Zápisnice a uznesenia Download
Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou platný od 1.1
Všeobecne záväzné nariadenia Download
Zmluva CVČ-Buzica 2018
Zmluvy Download
topset_zml_sprac_os_udajov
Zmluvy Download
Zápisnica z 2. zas. OZ zo dňa 7.6.2018
Zápisnice a uznesenia Download
Mandátna zmluva BOZP a PO
Zmluvy Download
Zmluva o poskytnutí NFP č.072KE130079 z PPA
Zmluvy Download
Darovacia zmluva CRH
Zmluvy Download
Natur-Pack Dodatok č.1 k zmluve 2018
Zmluvy Download
Záverečný účet obce Chorváty r. 2017
Zápisnice a uznesenia Download
Výročná správa obce Chorváty rok 2017
Zápisnice a uznesenia Download
Všeobecne záväzné nariadenie pre rok 2018
Všeobecne záväzné nariadenia Download
Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok-asfaltovanie
Zmluvy Download
Rozhodnutie o shválení žiadosti PPA
Zápisnice a uznesenia Download
Dohoda č.18/41/010/90 UPSVaR §10 2018
Zmluvy Download
Zápisnica z 1. zas. OZ 18.1.2018
Zápisnice a uznesenia Download
VZN č.1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Všeobecne záväzné nariadenia Download
Schválený rozpočet 2018-2019-2020
Zápisnice a uznesenia Download
Smernica upravujúca postup verejného obstarávateľa Obec Chorváty
Zápisnice a uznesenia Download
Rozpočet obce na roky 2015-2020
Zápisnice a uznesenia Download
Zmluva o audite za r.2017
Zmluvy Download
Zmluva o dodávke elektriny
Zmluvy Download
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
Zmluvy Download
Zmluva o dodávke plynu 2017
Zmluvy Download
Zápisnica z 1. zas. OZ 25.4.2019
Zápisnice a uznesenia Download
Zápisnica z 2.mim.zasadnutia OZ 22.8.2017
Zápisnice a uznesenia Download
Mandátna zmluva1
Zmluvy Download
VSD zmluva o pripojení
Zmluvy Download
Zámenná zmluva 1
Zmluvy Download
Záverečný účet obce Chorváty za rok 2016
Zápisnice a uznesenia Download
Zápisnica z 1. zas. OZ zo dňa 28.4.2017
Zápisnice a uznesenia Download
Licenčná zmluva -Topset Solutions sro
Zmluvy Download
Rozpočet obce Chorváty na r 2017-2019
Zápisnice a uznesenia Download
Záverečný účet obce Chorváty za rok 2015
Zápisnice a uznesenia Download
VZN č.1 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom na území obce Chorváty
Všeobecne záväzné nariadenia Download
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov s Fi NaturPack
Zmluvy Download
VZN 2015
Všeobecne záväzné nariadenia Download
Premier Consulting Fa 11160129
Faktúry Download
Zmluva o dielo Eurovia
Zmluvy Download
Rozpočet obce na rok 2016-2018
Zápisnice a uznesenia Download
VZN obce Chorváty na rok_2016_
Všeobecne záväzné nariadenia Download
Zmluva o dielo č.191115-6-2
Zmluvy Download
Zmluva o dielo191115-MST-6-1
Zmluvy Download
Dohoda o zrušení zmluvy
Zmluvy Download
zmluva o dielo BeLvi sro
Zmluvy Download
Správa audítora o výsledku overenia účtovnej závierky k 31.12.2015
Zápisnice a uznesenia Download
Zmluva o dielo č. 020415-MST-1 Premier Consulting
Zmluvy Download
Rozpočet 2015
Zápisnice a uznesenia Download
Fúra dodatok 2 2013
Zmluvy Download
VZN 2013
Všeobecne záväzné nariadenia Download
Fúra dodatok 1 2013
Zmluvy Download
Fúra Dodatok 12013
Zmluvy Download
Vrador-objednávka
Objenávky Download
zmluva Dom smútku
Zmluvy Download
VZN na rok 2012
Všeobecne záväzné nariadenia Download
VZN o verejnom poriadku
Všeobecne záväzné nariadenia Download
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Chorváty
Zápisnice a uznesenia Download
Poriadok odmeňovania
Zápisnice a uznesenia Download
Prevádzkový poriadok pohrebiska Chorváty
Zápisnice a uznesenia Download