Kötelező közzétételek

Názov
Príloha č.4 Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Verejné obstarávania Download
Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Verejné obstarávania Download
Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Verejné obstarávania Download
Čestné vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti .Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Verejné obstarávania Download
Návrh Zmluvy o dielo Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Verejné obstarávania Download
Návrh na plnenie kritéria Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Verejné obstarávania Download
Identifikačné údaje uchádzača Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Verejné obstarávania Download
Výzva na predkladanie ponuky Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Verejné obstarávania Download