Kötelező közzétételek

Názov
Zmluva o poskytnutí služby
Zmluvy Download
Darovacia Zmluva Danucem
Zmluvy Download
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č 036 02I02 29 V01 2023
Zmluvy Download
Zmluva č 1 23 CVČ
Zmluvy Download
Dohoda o vykonaní práce..pdf
Zmluvy Download
Dodatok 1/2024
Zmluvy Download
Dodatok k Zmluve č. ZO 2018B20367-1 – ochrana osobných údajov
Zmluvy Download
Dodatok č. 3 k zmluve PZ č. 4419006702 poistenie cesty
Zmluvy Download
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Zmluvy Download
Dodatok č. 2 k Zmluve obdielo č. 001_2020
Zmluvy Download
Zmluva o diele
Zmluvy Download
Dodatok-4-k-zmluve-A-784-01-2008
Zmluvy Download
Dodatok-1-k-zmluve-2015-10-26dh1.
Zmluvy Download
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.001 2020
Zmluvy Download
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
Zmluvy Download
Zmluva o poskytnutí služby č.08112022A uzavretá podľa §269 ods.2 a nasl. zákona č.513/1991
Zmluvy Download
Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Zmluvy Download
Dohoda o vykonaní práce
Zmluvy Download
Dohoda č.22/41/054/617 , § 54
Zmluvy Download
Zmluva o úvere č.872/CC/22
Zmluvy Download
Darovacia zmluva uzatvorená podľa § 628 z.č.40/1964 & Zb. Občiansky zákonník
Zmluvy Download
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.309070ANTI
Zmluvy Download
Dodatok 2/2022 k zmluve o poskytnutí služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Zmluvy Download
Pod názvom Zmluva o audítorskej činnosti za r. 2022
Zmluvy Download
Kúpna zmluva č.1/07/2022 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Zmluvy Download
Zmluva so SLSP o zriadení nových účtov pre obce Chorváty
Zmluvy Download
H. Nagyová mzdy a Dohoda č.22/41/054/104 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
Zmluvy Download
SOZA hromadná licenčná zmluva na r.2022
Zmluvy Download
Príloha č.3 k Zmluve o poskytnutí služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 08.06.2020
Zmluvy Download
Generali úrazové poistenie na rok 2022
Zmluvy Download
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov /cintorín/ zo dňa 1.2.2012
Zmluvy Download
Zmluva o dodávke elektriny od 5.1.2022
Zmluvy Download
Dodatok č. 1/22 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Zmluvy Download
Dohoda o vykonaní práce nepravidelný príjem uzatvorená podľa §226 Zp č.311/2001 Z.z.
Zmluvy Download
Dodatok č.1 a č. 2/2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na vývoz nebezpečného odpadu a zber jedlých olejov a tukov
Zmluvy Download
Kúpna zmluva č.02/2021 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Zmluvy Download
Kúpna zmluva č.01/2021 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
Zmluvy Download
Príloha č.2 k zmluve o poskytnutí služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 8.6.2020
Zmluvy Download
Generali úrazové poistenie VPP č.2407992249
Zmluvy Download
Dodatok č.1 k výpožičke
Zmluvy Download
Zmluva o dodávke elektriny r 2021
Zmluvy Download
Dodatok k zmluve NATUR-PACK r.2021
Zmluvy Download
Zmluva o audítorskej činnosti za r.2019
Zmluvy Download
Dohoda o vykonaní práce -SODB
Zmluvy Download
Dohoda o vykonaní práce uzatvorená podľa §226 Zákonníka práce
Zmluvy Download
Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust.§ 59 Občianskeho zákonníka
Zmluvy Download
DOHODA č.20/41/012/68 § 12 ÚPSVaR na rok 2021
Zmluvy Download
Dohoda č.20/41/010/169 ÚPSVaR § 10
Zmluvy Download
ZMLUVA O ZRIADENÍ SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU
Zmluvy Download
Príkazná zmluva č.8/04/2019/Elektrina
Zmluvy Download
Príkazná zmluva č.8/04/2019/Plyn
Zmluvy Download
Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti triedeného zberu
Zmluvy Download
Zmluva o dodávke plynu
Zmluvy Download
Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti spracovania administratívnych podkladov
Zmluvy Download
Dodatok č.1/2020 k zmluve o poskytnutí služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Zmluvy Download
Projekt:Rekonštrukcia miestnej komunikácie Obec Chorváty, Zmluva o dielo č.001/2020
Zmluvy Download
Dodatok č.1 a dodatok č.2 k PZ č. 4419006702
Zmluvy Download
Dodatok č.1/2014 a 1/2018 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Zmluvy Download
Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti nakl. s odpadmi s Fi.Fúra s prílohou +Dodatok č.1/2008 a 1/2009
Zmluvy Download
Zmluva o dielo č.1/09/2019 zhotovenie projektovej dokumentácie
Zmluvy Download
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku č.539/2019
Zmluvy Download
CRH Darovacia zmluva 2019
Zmluvy Download
Zmluva o GDPR -BOZP ,PO
Zmluvy Download
Zmluva o prenájme č.1/2019
Zmluvy Download
Dohoda č.19_41_054_55 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na (1)
Zmluvy Download
Generali Poistná zmluva úrazového poistenia r. 2019
Zmluvy Download
OTP banka Dodatok č.1 k Zmluve o úvere
Zmluvy Download
Zmluva o zabezpečení výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
Zmluvy Download
Zmluva o splátkovom a prekleňovacom úvere č.5001/18/022
Zmluvy Download
Zmluva o vinkulácii vkladu č.5001/18/022-ZZ-01
Zmluvy Download
Zmluva o vyplňovacom práve k bianko zmenke č.5001/18/022-BZ-01
Zmluvy Download
Dodatok č.1 zmluve č.072KE130079 PPA
Zmluvy Download
Zmluva_o_dielo č.4905.8061017RSE
Zmluvy Download
Zmluva CVČ-Buzica 2018
Zmluvy Download
topset_zml_sprac_os_udajov
Zmluvy Download
Mandátna zmluva BOZP a PO
Zmluvy Download
Zmluva o poskytnutí NFP č.072KE130079 z PPA
Zmluvy Download
Darovacia zmluva CRH
Zmluvy Download
Natur-Pack Dodatok č.1 k zmluve 2018
Zmluvy Download
Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok-asfaltovanie
Zmluvy Download
Dohoda č.18/41/010/90 UPSVaR §10 2018
Zmluvy Download
Zmluva o audite za r.2017
Zmluvy Download
Zmluva o dodávke elektriny
Zmluvy Download
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
Zmluvy Download
Zmluva o dodávke plynu 2017
Zmluvy Download
Mandátna zmluva1
Zmluvy Download
VSD zmluva o pripojení
Zmluvy Download
Zámenná zmluva 1
Zmluvy Download
Licenčná zmluva -Topset Solutions sro
Zmluvy Download
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov s Fi NaturPack
Zmluvy Download
Zmluva o dielo Eurovia
Zmluvy Download
Zmluva o dielo č.191115-6-2
Zmluvy Download
Zmluva o dielo191115-MST-6-1
Zmluvy Download
Dohoda o zrušení zmluvy
Zmluvy Download
zmluva o dielo BeLvi sro
Zmluvy Download
Zmluva o dielo č. 020415-MST-1 Premier Consulting
Zmluvy Download
Fúra dodatok 2 2013
Zmluvy Download
Fúra dodatok 1 2013
Zmluvy Download
Fúra Dodatok 12013
Zmluvy Download
zmluva Dom smútku
Zmluvy Download