Povinné zverejňovanie obce Chorváty

Názov
Príloha č 1 rozpočet diela
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva o dielo..
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí služby
Zmluvy Stiahnuť
Darovacia Zmluva Danucem
Zmluvy Stiahnuť
Všeobecné záväzné nariadenie na rok 2024
Všeobecne záväzné nariadenia Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č 036 02I02 29 V01 2023
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva č 1 23 CVČ
Zmluvy Stiahnuť
Dohoda o vykonaní práce..pdf
Zmluvy Stiahnuť
Dodatok 1/2024
Zmluvy Stiahnuť
Dodatok k Zmluve č. ZO 2018B20367-1 – ochrana osobných údajov
Zmluvy Stiahnuť
Dodatok č. 3 k zmluve PZ č. 4419006702 poistenie cesty
Zmluvy Stiahnuť
Faktúra,_CESTY_Košice
Faktúry Stiahnuť
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Zmluvy Stiahnuť
Faktúry máj 2023
Faktúry Stiahnuť
Dodatok č. 2 k Zmluve obdielo č. 001_2020
Zmluvy Stiahnuť
Faktúry apríl 2023
Faktúry Stiahnuť
Zmluva o diele
Zmluvy Stiahnuť
Faktúry marec 2023
Faktúry Stiahnuť
Faktúry február 2023
Faktúry Stiahnuť
Dodatok-4-k-zmluve-A-784-01-2008
Zmluvy Stiahnuť
Dodatok-1-k-zmluve-2015-10-26dh1.
Zmluvy Stiahnuť
Faktúry január 2023
Faktúry Stiahnuť
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.001 2020
Zmluvy Stiahnuť
Všeobecne záväzné nariadenie obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Chorváty platné od 1.1.2023
Všeobecne záväzné nariadenia Stiahnuť
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach na území obce Chorváty platné od 1.1.2023
Všeobecne záväzné nariadenia Stiahnuť
Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Chorvátoch konané dňa 13.12.2022
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí služby č.08112022A uzavretá podľa §269 ods.2 a nasl. zákona č.513/1991
Zmluvy Stiahnuť
Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Zmluvy Stiahnuť
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Chorvátoch konanej dňa 11.11.2022
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Dohoda o vykonaní práce
Zmluvy Stiahnuť
Dohoda č.22/41/054/617 , § 54
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva o úvere č.872/CC/22
Zmluvy Stiahnuť
Zápisnica z 3.riedneho rokovania obecného zastupiteľstva obce Chorváty konaného dňa 12.9.2022
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Darovacia zmluva uzatvorená podľa § 628 z.č.40/1964 & Zb. Občiansky zákonník
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.309070ANTI
Zmluvy Stiahnuť
Zápisnica z 3.riadneho zasadnutia OZ v Chorvátoch konané dňa 20.7.2022
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Dodatok 2/2022 k zmluve o poskytnutí služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Zmluvy Stiahnuť
Pod názvom Zmluva o audítorskej činnosti za r. 2022
Zmluvy Stiahnuť
Kúpna zmluva č.1/07/2022 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Zmluvy Stiahnuť
Výročná správa obce Chorváty za rok 2021
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Správa auditora z auditu účtovnej závierky za rok 2021
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Zápisnica z 2.riadneho zasadnutia OZ v Chorvátoch konané dňa 15.6.2022
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Chorvátoch konané dňa 16.03.2022
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Zmluva so SLSP o zriadení nových účtov pre obce Chorváty
Zmluvy Stiahnuť
Objednávka na vypracovanie PD : Odvod dažďovej vody z miestnej komunikácie (cesta ku kostolu)
Objenávky Stiahnuť
H. Nagyová mzdy a Dohoda č.22/41/054/104 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
Zmluvy Stiahnuť
SOZA hromadná licenčná zmluva na r.2022
Zmluvy Stiahnuť
Príloha č.3 k Zmluve o poskytnutí služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 08.06.2020
Zmluvy Stiahnuť
Generali úrazové poistenie na rok 2022
Zmluvy Stiahnuť
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov /cintorín/ zo dňa 1.2.2012
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva o dodávke elektriny od 5.1.2022
Zmluvy Stiahnuť
Dodatok č. 1/22 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Zmluvy Stiahnuť
Správa auditora z auditu účtovnej uzávierky za rok 2020.
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Zápisnica zo 4.riadneho zasadnutia OZ v Chorvátoch konané dňa 13.12.2021
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Zápisnica z 3.zasadnutia OZ v Chorvátoch konané dňa 21.10.2021
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Dohoda o vykonaní práce nepravidelný príjem uzatvorená podľa §226 Zp č.311/2001 Z.z.
Zmluvy Stiahnuť
Dodatok č.1 a č. 2/2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na vývoz nebezpečného odpadu a zber jedlých olejov a tukov
Zmluvy Stiahnuť
Objednávka oprava cesty
Objenávky Stiahnuť
Objednávka rozhlas
Objenávky Stiahnuť
Vašš sro Fa 2021002
Faktúry Stiahnuť
Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Chorváty platný od 1.1.2022
Všeobecne záväzné nariadenia Stiahnuť
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach na území obce Chorváty platné od 1.1.2022
Všeobecne záväzné nariadenia Stiahnuť
Fa 21069 oprava cesty
Faktúry Stiahnuť
Fa 652021 SPOU Turňa
Faktúry Stiahnuť
Fa 2021188 rozhlas
Faktúry Stiahnuť
Fa 2021007 www stránka
Faktúry Stiahnuť
KO-ohlásenie poplatkovej povinnosti
Tlačivá Stiahnuť
Návrh na kolaudáciu stavby / Használtbavétel iránti kérelem
Tlačivá Stiahnuť
Návrh na zrušenie trvalého pobytu / Kérelem állandó lakhely megszüntetésére
Tlačivá Stiahnuť
Ohlásenie drobnej stavby
Tlačivá Stiahnuť
Prihlasovací lístok na PP
Tlačivá Stiahnuť
Prihlasovací lístok na TP
Tlačivá Stiahnuť
Splnomocnenie / Meghatalmazás
Tlačivá Stiahnuť
Výročná správa obce Chorváty za rok 2020
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Zápisnica z 2.zasadnutia OZ v Chorvátoch konané dňa 14.07.2021
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Kúpna zmluva č.02/2021 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Zmluvy Stiahnuť
Kúpna zmluva č.01/2021 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
Zmluvy Stiahnuť
Príloha č.2 k zmluve o poskytnutí služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 8.6.2020
Zmluvy Stiahnuť
Generali úrazové poistenie VPP č.2407992249
Zmluvy Stiahnuť
Znalecký posudok č.15/2021
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Záverečný účet obce Chorváty za r.2020
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Zápisnica z 1.zasadnutia OZ v Chorvátoch zo dňa 14.4.2021
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Dodatok č.1 k výpožičke
Zmluvy Stiahnuť
prevádzkový poriadok pohrebiska platný od 1.1.2021
Všeobecne záväzné nariadenia Stiahnuť
Všeobecne závezné nariadenie o miestnych daniach na území obce Chorváty platné od 1.1.2021
Všeobecne záväzné nariadenia Stiahnuť
Zmluva o dodávke elektriny r 2021
Zmluvy Stiahnuť
Dodatok k zmluve NATUR-PACK r.2021
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva o audítorskej činnosti za r.2019
Zmluvy Stiahnuť
Dohoda o vykonaní práce -SODB
Zmluvy Stiahnuť
Správa audítora z účtovnej závierky za r.2019
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Zápisnica zo 4.riadneho zasadnutia OZ v Chorvátoch konané dňa 14.12.2020
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Dohoda o vykonaní práce uzatvorená podľa §226 Zákonníka práce
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust.§ 59 Občianskeho zákonníka
Zmluvy Stiahnuť
DOHODA č.20/41/012/68 § 12 ÚPSVaR na rok 2021
Zmluvy Stiahnuť
Zápisnica z 1.mimoriadneho zasadnutia OZ v Chorvátoch zo dňa 19.10.2020
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Dohoda č.20/41/010/169 ÚPSVaR § 10
Zmluvy Stiahnuť
Zápisnica z 3.zasadnutia OZ v Chorvátoch konaného dňa 6.10.2020
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
ZMLUVA O ZRIADENÍ SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU
Zmluvy Stiahnuť
Výročná správa obce Chorváty za rok 2019
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Výročná správa obce Chorváty za rok 2019
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Zápisnica z 2.zasadnutia v Chorvátoch OZ zo dňa 30.7.2020
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Záverečný účet obce Chorváty za rok 2019
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Zápisnica z 1.zasadnutia OZ v Chorvátoch zo dňa 16.6.2020
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Príkazná zmluva č.8/04/2019/Elektrina
Zmluvy Stiahnuť
Príkazná zmluva č.8/04/2019/Plyn
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti triedeného zberu
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva o dodávke plynu
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti spracovania administratívnych podkladov
Zmluvy Stiahnuť
Dodatok č.1/2020 k zmluve o poskytnutí služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Zmluvy Stiahnuť
Projekt:Rekonštrukcia miestnej komunikácie Obec Chorváty, Zmluva o dielo č.001/2020
Zmluvy Stiahnuť
Príloha č.4 Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Verejné obstarávania Stiahnuť
Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Verejné obstarávania Stiahnuť
Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Verejné obstarávania Stiahnuť
Čestné vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti .Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Verejné obstarávania Stiahnuť
Návrh Zmluvy o dielo Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Verejné obstarávania Stiahnuť
Návrh na plnenie kritéria Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Verejné obstarávania Stiahnuť
Identifikačné údaje uchádzača Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Verejné obstarávania Stiahnuť
Výzva na predkladanie ponuky Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Verejné obstarávania Stiahnuť
Fa č.20190081 OON Desing s.r.o
Faktúry Stiahnuť
VZN o poskytovaní dotácií pre právnické a fyzické osoby z rozpočtu obce
Všeobecne záväzné nariadenia Stiahnuť
VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Všeobecne záväzné nariadenia Stiahnuť
VZN o udržiavaní čistoty v obci a ochrane verejnej zelene
Všeobecne záväzné nariadenia Stiahnuť
VZN o organizovaní miestneho referenda
Všeobecne záväzné nariadenia Stiahnuť
VZN ohľadom činnosti,ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
Všeobecne záväzné nariadenia Stiahnuť
VZN o vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane
Všeobecne záväzné nariadenia Stiahnuť
Objednávka na Vo na projekt Rekonštrukcia miestnej cesty-obec Chorváty
Objenávky Stiahnuť
Zápisnica zo 4.zasadnutia OZ zo dňa 15.12.2019
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Zápisnica z 3.zasadnutia OZ zo dňa 13.11.2019
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Schválený rozpočet obce Chorváty na rok 2020-2022
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Dodatok č.1 a dodatok č.2 k PZ č. 4419006702
Zmluvy Stiahnuť
Dodatok č.1/2014 a 1/2018 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Zmluvy Stiahnuť
Faktúra Fi Fúra 01.-06.2019
Faktúry Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti nakl. s odpadmi s Fi.Fúra s prílohou +Dodatok č.1/2008 a 1/2009
Zmluvy Stiahnuť
Fa č.1915011 Štefan Vašš
Faktúry Stiahnuť
Zmluva o dielo č.1/09/2019 zhotovenie projektovej dokumentácie
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku č.539/2019
Zmluvy Stiahnuť
CRH Darovacia zmluva 2019
Zmluvy Stiahnuť
Zápisnica z 2,zasadnutia OZ zo dňa 28.6.2019 s prílohami
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Eurovia Fa č.5802552841
Faktúry Stiahnuť
Záverečný účet obce Chorváty za rok 2018
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
zápisnica z 1.zasadnutia OZ zo dňa 25.4.2019.pdf
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Zmluva o GDPR -BOZP ,PO
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva o prenájme č.1/2019
Zmluvy Stiahnuť
Dohoda č.19_41_054_55 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na (1)
Zmluvy Stiahnuť
VZN obce Chorváty platné na rok 2019
Všeobecne záväzné nariadenia Stiahnuť
Generali Poistná zmluva úrazového poistenia r. 2019
Zmluvy Stiahnuť
OTP banka Dodatok č.1 k Zmluve o úvere
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva o zabezpečení výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
Zmluvy Stiahnuť
Zápisnica z 1. zas. OZ zo dňa 16.12.2018
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Eurovia Fa 5802457571
Faktúry Stiahnuť
Zápisnica zo dňa 26. 11. 2018 z ustanovujúcej schôdze OZ
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Správa auditora za r.2017
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Eurovia Fa 5802426883 žľaby
Faktúry Stiahnuť
Eurovia Fa 5802426903
Faktúry Stiahnuť
Zápisnica z 5.zas.OZ zo dňa 30.10.2018
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Zápisnica zo 4.zasadnutia OZ zo dňa 7.9.2018
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Zmluva o splátkovom a prekleňovacom úvere č.5001/18/022
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva o vinkulácii vkladu č.5001/18/022-ZZ-01
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva o vyplňovacom práve k bianko zmenke č.5001/18/022-BZ-01
Zmluvy Stiahnuť
Dodatok č.1 zmluve č.072KE130079 PPA
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva_o_dielo č.4905.8061017RSE
Zmluvy Stiahnuť
Zápisnica z 3. zas. OZ zo dňa 23.7.2018
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou platný od 1.1
Všeobecne záväzné nariadenia Stiahnuť
Zmluva CVČ-Buzica 2018
Zmluvy Stiahnuť
topset_zml_sprac_os_udajov
Zmluvy Stiahnuť
Zápisnica z 2. zas. OZ zo dňa 7.6.2018
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Mandátna zmluva BOZP a PO
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí NFP č.072KE130079 z PPA
Zmluvy Stiahnuť
Darovacia zmluva CRH
Zmluvy Stiahnuť
Natur-Pack Dodatok č.1 k zmluve 2018
Zmluvy Stiahnuť
Záverečný účet obce Chorváty r. 2017
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Výročná správa obce Chorváty rok 2017
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Všeobecne záväzné nariadenie pre rok 2018
Všeobecne záväzné nariadenia Stiahnuť
Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok-asfaltovanie
Zmluvy Stiahnuť
Rozhodnutie o shválení žiadosti PPA
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Dohoda č.18/41/010/90 UPSVaR §10 2018
Zmluvy Stiahnuť
Zápisnica z 1. zas. OZ 18.1.2018
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
VZN č.1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Všeobecne záväzné nariadenia Stiahnuť
Schválený rozpočet 2018-2019-2020
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Smernica upravujúca postup verejného obstarávateľa Obec Chorváty
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Rozpočet obce na roky 2015-2020
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Zmluva o audite za r.2017
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva o dodávke elektriny
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva o dodávke plynu 2017
Zmluvy Stiahnuť
Zápisnica z 1. zas. OZ 25.4.2019
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Zápisnica z 2.mim.zasadnutia OZ 22.8.2017
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Mandátna zmluva1
Zmluvy Stiahnuť
VSD zmluva o pripojení
Zmluvy Stiahnuť
Zámenná zmluva 1
Zmluvy Stiahnuť
Záverečný účet obce Chorváty za rok 2016
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Zápisnica z 1. zas. OZ zo dňa 28.4.2017
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Licenčná zmluva -Topset Solutions sro
Zmluvy Stiahnuť
Rozpočet obce Chorváty na r 2017-2019
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Záverečný účet obce Chorváty za rok 2015
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
VZN č.1 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom na území obce Chorváty
Všeobecne záväzné nariadenia Stiahnuť
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov s Fi NaturPack
Zmluvy Stiahnuť
VZN 2015
Všeobecne záväzné nariadenia Stiahnuť
Premier Consulting Fa 11160129
Faktúry Stiahnuť
Zmluva o dielo Eurovia
Zmluvy Stiahnuť
Rozpočet obce na rok 2016-2018
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
VZN obce Chorváty na rok_2016_
Všeobecne záväzné nariadenia Stiahnuť
Zmluva o dielo č.191115-6-2
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva o dielo191115-MST-6-1
Zmluvy Stiahnuť
Dohoda o zrušení zmluvy
Zmluvy Stiahnuť
zmluva o dielo BeLvi sro
Zmluvy Stiahnuť
Správa audítora o výsledku overenia účtovnej závierky k 31.12.2015
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 020415-MST-1 Premier Consulting
Zmluvy Stiahnuť
Rozpočet 2015
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Fúra dodatok 2 2013
Zmluvy Stiahnuť
VZN 2013
Všeobecne záväzné nariadenia Stiahnuť
Fúra dodatok 1 2013
Zmluvy Stiahnuť
Fúra Dodatok 12013
Zmluvy Stiahnuť
Vrador-objednávka
Objenávky Stiahnuť
zmluva Dom smútku
Zmluvy Stiahnuť
VZN na rok 2012
Všeobecne záväzné nariadenia Stiahnuť
VZN o verejnom poriadku
Všeobecne záväzné nariadenia Stiahnuť
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Chorváty
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Poriadok odmeňovania
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť
Prevádzkový poriadok pohrebiska Chorváty
Zápisnice a uznesenia Stiahnuť