Kötelező közzétételek

Názov
Všeobecné záväzné nariadenie na rok 2024
Všeobecne záväzné nariadenia Download
Všeobecne záväzné nariadenie obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Chorváty platné od 1.1.2023
Všeobecne záväzné nariadenia Download
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach na území obce Chorváty platné od 1.1.2023
Všeobecne záväzné nariadenia Download
Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Chorváty platný od 1.1.2022
Všeobecne záväzné nariadenia Download
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach na území obce Chorváty platné od 1.1.2022
Všeobecne záväzné nariadenia Download
prevádzkový poriadok pohrebiska platný od 1.1.2021
Všeobecne záväzné nariadenia Download
Všeobecne závezné nariadenie o miestnych daniach na území obce Chorváty platné od 1.1.2021
Všeobecne záväzné nariadenia Download
VZN o poskytovaní dotácií pre právnické a fyzické osoby z rozpočtu obce
Všeobecne záväzné nariadenia Download
VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Všeobecne záväzné nariadenia Download
VZN o udržiavaní čistoty v obci a ochrane verejnej zelene
Všeobecne záväzné nariadenia Download
VZN o organizovaní miestneho referenda
Všeobecne záväzné nariadenia Download
VZN ohľadom činnosti,ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
Všeobecne záväzné nariadenia Download
VZN o vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane
Všeobecne záväzné nariadenia Download
VZN obce Chorváty platné na rok 2019
Všeobecne záväzné nariadenia Download
Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou platný od 1.1
Všeobecne záväzné nariadenia Download
Všeobecne záväzné nariadenie pre rok 2018
Všeobecne záväzné nariadenia Download
VZN č.1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Všeobecne záväzné nariadenia Download
VZN č.1 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom na území obce Chorváty
Všeobecne záväzné nariadenia Download
VZN 2015
Všeobecne záväzné nariadenia Download
VZN obce Chorváty na rok_2016_
Všeobecne záväzné nariadenia Download
VZN 2013
Všeobecne záväzné nariadenia Download
VZN na rok 2012
Všeobecne záväzné nariadenia Download
VZN o verejnom poriadku
Všeobecne záväzné nariadenia Download