Kötelező közzétételek

Názov
Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Chorvátoch konané dňa 13.12.2022
Zápisnice a uznesenia Download
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Chorvátoch konanej dňa 11.11.2022
Zápisnice a uznesenia Download
Zápisnica z 3.riedneho rokovania obecného zastupiteľstva obce Chorváty konaného dňa 12.9.2022
Zápisnice a uznesenia Download
Zápisnica z 3.riadneho zasadnutia OZ v Chorvátoch konané dňa 20.7.2022
Zápisnice a uznesenia Download
Výročná správa obce Chorváty za rok 2021
Zápisnice a uznesenia Download
Správa auditora z auditu účtovnej závierky za rok 2021
Zápisnice a uznesenia Download
Zápisnica z 2.riadneho zasadnutia OZ v Chorvátoch konané dňa 15.6.2022
Zápisnice a uznesenia Download
Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Chorvátoch konané dňa 16.03.2022
Zápisnice a uznesenia Download
Správa auditora z auditu účtovnej uzávierky za rok 2020.
Zápisnice a uznesenia Download
Zápisnica zo 4.riadneho zasadnutia OZ v Chorvátoch konané dňa 13.12.2021
Zápisnice a uznesenia Download
Zápisnica z 3.zasadnutia OZ v Chorvátoch konané dňa 21.10.2021
Zápisnice a uznesenia Download
Výročná správa obce Chorváty za rok 2020
Zápisnice a uznesenia Download
Zápisnica z 2.zasadnutia OZ v Chorvátoch konané dňa 14.07.2021
Zápisnice a uznesenia Download
Znalecký posudok č.15/2021
Zápisnice a uznesenia Download
Záverečný účet obce Chorváty za r.2020
Zápisnice a uznesenia Download
Zápisnica z 1.zasadnutia OZ v Chorvátoch zo dňa 14.4.2021
Zápisnice a uznesenia Download
Správa audítora z účtovnej závierky za r.2019
Zápisnice a uznesenia Download
Zápisnica zo 4.riadneho zasadnutia OZ v Chorvátoch konané dňa 14.12.2020
Zápisnice a uznesenia Download
Zápisnica z 1.mimoriadneho zasadnutia OZ v Chorvátoch zo dňa 19.10.2020
Zápisnice a uznesenia Download
Zápisnica z 3.zasadnutia OZ v Chorvátoch konaného dňa 6.10.2020
Zápisnice a uznesenia Download
Výročná správa obce Chorváty za rok 2019
Zápisnice a uznesenia Download
Výročná správa obce Chorváty za rok 2019
Zápisnice a uznesenia Download
Zápisnica z 2.zasadnutia v Chorvátoch OZ zo dňa 30.7.2020
Zápisnice a uznesenia Download
Záverečný účet obce Chorváty za rok 2019
Zápisnice a uznesenia Download
Zápisnica z 1.zasadnutia OZ v Chorvátoch zo dňa 16.6.2020
Zápisnice a uznesenia Download
Zápisnica zo 4.zasadnutia OZ zo dňa 15.12.2019
Zápisnice a uznesenia Download
Zápisnica z 3.zasadnutia OZ zo dňa 13.11.2019
Zápisnice a uznesenia Download
Schválený rozpočet obce Chorváty na rok 2020-2022
Zápisnice a uznesenia Download
Zápisnica z 2,zasadnutia OZ zo dňa 28.6.2019 s prílohami
Zápisnice a uznesenia Download
Záverečný účet obce Chorváty za rok 2018
Zápisnice a uznesenia Download
zápisnica z 1.zasadnutia OZ zo dňa 25.4.2019.pdf
Zápisnice a uznesenia Download
Zápisnica z 1. zas. OZ zo dňa 16.12.2018
Zápisnice a uznesenia Download
Zápisnica zo dňa 26. 11. 2018 z ustanovujúcej schôdze OZ
Zápisnice a uznesenia Download
Správa auditora za r.2017
Zápisnice a uznesenia Download
Zápisnica z 5.zas.OZ zo dňa 30.10.2018
Zápisnice a uznesenia Download
Zápisnica zo 4.zasadnutia OZ zo dňa 7.9.2018
Zápisnice a uznesenia Download
Zápisnica z 3. zas. OZ zo dňa 23.7.2018
Zápisnice a uznesenia Download
Zápisnica z 2. zas. OZ zo dňa 7.6.2018
Zápisnice a uznesenia Download
Záverečný účet obce Chorváty r. 2017
Zápisnice a uznesenia Download
Výročná správa obce Chorváty rok 2017
Zápisnice a uznesenia Download
Rozhodnutie o shválení žiadosti PPA
Zápisnice a uznesenia Download
Zápisnica z 1. zas. OZ 18.1.2018
Zápisnice a uznesenia Download
Schválený rozpočet 2018-2019-2020
Zápisnice a uznesenia Download
Smernica upravujúca postup verejného obstarávateľa Obec Chorváty
Zápisnice a uznesenia Download
Rozpočet obce na roky 2015-2020
Zápisnice a uznesenia Download
Zápisnica z 1. zas. OZ 25.4.2019
Zápisnice a uznesenia Download
Zápisnica z 2.mim.zasadnutia OZ 22.8.2017
Zápisnice a uznesenia Download
Záverečný účet obce Chorváty za rok 2016
Zápisnice a uznesenia Download
Zápisnica z 1. zas. OZ zo dňa 28.4.2017
Zápisnice a uznesenia Download
Rozpočet obce Chorváty na r 2017-2019
Zápisnice a uznesenia Download
Záverečný účet obce Chorváty za rok 2015
Zápisnice a uznesenia Download
Rozpočet obce na rok 2016-2018
Zápisnice a uznesenia Download
Správa audítora o výsledku overenia účtovnej závierky k 31.12.2015
Zápisnice a uznesenia Download
Rozpočet 2015
Zápisnice a uznesenia Download
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Chorváty
Zápisnice a uznesenia Download
Poriadok odmeňovania
Zápisnice a uznesenia Download
Prevádzkový poriadok pohrebiska Chorváty
Zápisnice a uznesenia Download