Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

OBEC CHORVÁTY, Chorváty 57, 044 02 Turňa nad Bodvou
04.02.2019

Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

 

Obec Chorváty podľa Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 oznamuje e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:
obecchorvaty@centrum.sk

 

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2019

Vyhlásené: 4. 2. 2019 Časová verzia predpisu účinná od: 4. 2.2019

Obsah dokumentu je právne záväzný.

28

ROZHODNUTIE

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 1. februára2019

o vyhlásení voliebdoEurópskehoparlamentu

Podľa čl. 89ods. 2písm.f)ÚstavySlovenskejrepublikya § 20 a § 86 ods. 1zákonač. 180/2014

Z. z. o podmienkach výkonuvolebnéhoprávaa o zmenea doplneníniektorýchzákonovv znení

neskorších predpisov

v y hla s u jem

voľby doEurópskehoparlamentua

u r ču jem

1. deň ichkonaniana sobotu 25.mája2019,

2. lehotu nautvorenievolebnýchokrskova určenievolebnýchmiestnostído22.februára2019,

3. lehotu nautvorenieokresnýchvolebnýchkomisiía okrskovýchvolebnýchkomisiído1.apríla

2019 a lehotunaichprvézasadaniedo15.apríla2019.

Na územíSlovenskejrepublikysadoEurópskehoparlamentuvolí14poslancov.

Andrej Dankov.r.

Strana 2 Zbierka zákonovSlovenskejrepubliky 28/2019 Z. z.

Vydavateľ ZbierkyzákonovSlovenskejrepubliky,správcaobsahua prevádzkovateľprávnehoa informačného

portálu Slov-Lexdostupnéhonawebovomsídlewww.slov-lex.skje

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,Župnénámestie13,813 11Bratislava,

tel.: 02 888 91 137,fax:02/52442853,e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://chorvaty.sk/wp-content/uploads/2019/03/Chorvaty_KS_sj1707_1577.jpg);background-color: transparent;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}